1. Avtalens gyldighetsområde

Disse vilkår regulerer 3nets leveranse av tjenester over fiber og kabelnett, heretter kalt Tjenesten. Vilkårene regulerer også leie av utstyr som er nødvendig for å benytte Tjenesten til den person som er registrert som kunde, heretter kalt Kunden. I tillegg til disse abonnementsvilkårene gjelder også detil enhver tid gjeldende prislister, betalingsvilkår og andre anvisninger for bruken av tjenesten som meddeles kunden fra 3net AS ved elektronisk og/eller vanlig post ved endringer. Disse finnes også på vår nettside, www.3net.no.

2. Avtaleinngåelse

Avtalen kan kun inngås av myndige privatpersoner, og er beregnet for private husholdninger. Kunden forplikter seg til å gjøre seg kjent med og overholde de til enhver tid gjeldende abonnementsbetingelser fra 3net AS, samt andre regler og påbud gitt fra 3net AS i forbindelse med bruk av tjenesten.Kunden svarer for andre som gjennom Kunden gis adgang til Tjenesten. 3net kan avslå å levere Tjenesten dersom Kunden har betalingsanmerkninger, dersom andre forhold indikerer manglende betalingsevne eller vilje, eller dersom det for øvrig er saklig grunnlag for å forvente at Kunden vil misligholde avtalen på annet vis. Kunden aksepterer at påbegynnelse av leveranse kan påbegynnes umiddelbart etter at 3net har bekreftet bestillingen og før utløp av lovfestet angrefrist. 3net forutsetter at det er praktisk gjennomførbart å føre fram kabel til husstanden. Dersom Kunden velger å avbestille Avtalen etter utløpet av angrefristen, men før installasjon og tilknytning kan foretas, regnes anlegget som å være under binding.

3. Angrerett

Kunden har i henhold til lov om angrerett, rett til å gå fra avtalen ved å gi melding om dette til 3net innen 14 dager etter at bestillingen er bekreftet av 3net ved å benytte angrerettskjema som ligger på hjemmesiden www.3net.no. Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort.

4. Kontaktinformasjon

Kunden er ansvarlig for å gi og oppdatere kontaktinformasjon, herunder adresse, telefon og epost. Driftsmeldinger og nyhetsbrev gis til epost eller mobiltelefon (SMS) oppgitt av Kunden. Endringer av kontaktinformasjon skal opplyses til 3net kundesenter. Kunden står selv ansvarlig for gebyrer og kostnader som påløper som følge av at Kunden har oppgitt uriktig kontaktinformasjon eller ikke opplyst om endring av kontaktinformasjon.

5. Personopplysninger

Opplysninger om Kunden og Kundens bruk av tjenestene blir registrert og behandlet av 3net som en del av kundeforholdet. Utlevering av opplysninger til andre krever Kundens skriftlige samtykke, med mindre slik utlevering er pålagt med hjemmel i lov. 3net har taushetsplikt om Kundens bruk av abonnementet og tjenestene. Kunden har rett til innsyn i, retting og sletting av registrerte personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven. Opplysningene lagres så lenge som det er nødvendig for å administrere kundeforholdet eller for å oppfylle lovpålagte plikter.

6. Bindingstid og betaling

På nye fiberanlegg er det ett års bindingstid på samtlige produkter dersom ikke annet er avtalt. Bindingstiden gjelder fraoppkoblingsdato, og abonnementet kan ikke sies opp i bindingstiden. Kampanjetilbud kan medføre bindingstid også på etablerte anlegg. Etableringsgebyr tilkommer. Priser kan endres med en måneds varsel. Tjenesten faktureres forskuddsvis, og papirfaktura belastes med fakturagebyr. Ved feil på faktura skal Kunden reklamere innen rimelig tid etter at Kunden oppdaget feilen. 3net vil kreve purregebyr på fakturaer som ikke betales innen frist i henhold til inkassolovens regler.

7. Pause abonnement

Kunden kan pause abonnementet en gang pr 12 mnd, minimum 3 måneder og maksimum 6 måneder. Betingelsene for å pause er at alle tjenester må pauses, og at pause ikke skjer i bindingstiden. Det må heller ikke være noen forfalte fakturaer. Åpningsgebyr tilkommer.

8. Leveranse

3net er ansvarlig for levering frem til første termineringspunkt i boligen. Normalt vil dette punktet være rett innenfor yttervegg på det punktet som 3net finner formålstjenlig, med mindre annet er avtalt med kunden. Innvendig kabling er kundens eget ansvar. Kunden har selv ansvar for eventuell graving/ boring. Tjenesten omfatter tilgang til Internett, TV og/eller telefoni via en fast oppkoblet aksessforbindelse. Tjenesten og tilgjengeligheten i nettet skal være i samsvar med norsk lov og alminnelig aksepterte standarder.

9. Utstyr

Fibersentral, tv-dekoder og tilhørende utstyr er 3nets eiendom og skal behandles varsomt. Fibersentral skal ikke flyttes på eller tas ned fra vegg. TV-dekoder følger abonnementet og skal leveres inn i god stand ved oppsigelse av abonnement. Ved skade på utstyr vil kunden bli belastet i henhold til gjeldende priser.

10. Support

3net yter kundeservice/support hovedsakelig via e-post (kunde@3net.no) og telefon, (77770499). 3net er ikke ansvarlig for tapt arbeidsfortjeneste eller andre tap som følger av at Kunden eller dennes representant benytter 3nets kundeservice, produkter eller tjenester. 3net support omfatter ikke feilretting/feilsøking av pc eller annet tilleggsutstyr som Kunde har tilkoblet. Ved feilsøking på slikt utstyr vil Kunden bli fakturert. Dersom feil skyldes Kundens eget utstyr/bruk eller uaktsomhet vil Kunden bli fakturert for dette i henhold til medgått tid og materiell.

11. Vedlikehold

3net har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i Tjenesten som anses som nødvendige av tekniske, sikkerhetsmessige,- vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. 3net er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak. 3net vil varsle om slike tiltak via web eller SMS i god tid og gjøre sitt ytterste for at ulempen for den enkelte blir minst mulig. Endringer på tjenestene utføres primært på dagtid og i ukedagene.

12. Endringer

3net og 3nets leverandører kan foreta endringer i sammensetningen av kanaler, hastigheter på internett og i vilkårene med 1 måneds varsel. Varsel kan skje på faktura eller annen måte. Gjeldende vilkår og priser finnespå 3net.no. Ved vesentlige endringer i avtale-vilkårene som er av en viss betydning og til ugunst for Kunden har Kunden rett til vederlagsfritt å heve avtalen iht. Ekomforskriften § 1-8. Standard vilkår privatkunder, gjeldende fra 1.1.2021

13. Bruk av tjenesten

Kunden er ansvarlig for egen og andre personers bruk av Tjenesten. Tjenesten og utstyret er beregnet for privat bruk i avtalefestet boenhet og kan ikke selges, leies ut eller på annen måte overdras eller pantsettes. Det er ikke tillatt å gjøre fysiske eller programvare-relaterte inngrep i utstyret. Kunden kan ikke sette opp interne nettverk/servere slik at andre kan uberettiget få tilgang til våre tjenester.Kunden har med foranstående begrensninger rett til å installere servere til privat bruk, dersom de tekniske forutsetninger for dette er tilstede. Kunden plikter å følge norsk lov ved bruk av Tjenesten. All overtredelse av norsk lov i forbindelse med bruk av tjenesten vil kunne bli politianmeldt og vil kunne medføre øyeblikkelig stenging av tjenesten og oppsigelse av avtalen 3net har rett til å overvåke og måle, samt loggføre, all kundens bruk av 3nets maskinvare og nettverk. Kunden skal holde 3net skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Kunden som følge av Kundens egen bruk av Tjenestene. 3net er ikke ansvarlig for informasjon som passerer gjennom tjenesten, og har ikke ansvar for Kundens bruk eller misbruk av tjenesten.

14. Oppsigelse

Avtalen kan sies opp med en måneds oppsigelsestid gjeldende fra den første i påfølgende måned. Dersom Kunden sier opp et abonnement med bindingstid før avtaleperioden er utløpt, kan 3net kreve kompensasjon for gjenværende avtaleperiode. Ved oppsigelse av abonnement skal utstyr som eies av 3net leveres inn til 3net umiddelbart etter at abonnementet har utløpt. Dersom utstyret ikke returneres faktureres kunden for utstyret. Fibersentral skal ikke nedmonteres. Det gis ingen refusjon av faste avgifter eller etableringsbeløp ved oppsigelse.

15. Klager og reklamasjon

Klager og reklamasjon på 3nets tjenester eller faktura skal rettes innen rimelig tid til 3net Kundesenter eller på www.3net.no. 3net skal gi tilbakemelding på henvendelser innen rimelig tid. Ved mangelfull leveranse som ikke skyldes kundens eget utstyr eller andre forhold som 3net ikke er ansvarlig for, skal kunden varsle 3net og gi en beskrivelse av slike mangler innen 30 dager etter at mangelen er eller burde vært oppdaget. Dersom kunden ikke reklamerer innen slik frist, mister kunden retten til å kreve erstatning.

16. Mislighold

Ved forsinket betaling påløper renter i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling. Ved uteblitt betaling påløper purregebyr i henhold til Inkassoloven. I tillegg kan 3net kreve dekning av omkostninger i forbindelse med utenrettslig inndrivelse av kravet i henhold til Inkassoloven og tilhørende forskrifter. Ved uteblitt eller forsinket betaling har 3net rett til å stenge Tjenesten samt kreve utstyret tilbakelevert. Tjenesten vil forbli stengt inntil betaling er registrert hos 3net. Dersom Tjenesten er stengt eller avtalen hevet som følge av manglende betaling, kan 3net avslå å tegne ny avtale med Kunden eller annet medlem av samme husstand. Dersom Tjenesten blir stengt som følge av mislighold fra Kundens side, kan 3net ilegge et gjenåpningsgebyr av Tjenesten.

17. Endring av vilkårene

3net har rett til å endre vilkårene i denne avtalen med én måneds varsel. Informasjon om vilkårsendringer vil bli gjort tilgjengelig via faktura, web, epost og/ eller brev. Kun vesentlige vilkårsendringer og endringer til Kundens ugunst vil bli meddelt Kunden. Kunden har i slike tilfeller rett til å gå fra Avtalen, med ordinær oppsigelsestid.

18. Overdragelse

3net kan overdra denne avtalen til en annen tjenesteleverandør. 3net skal gi kunden varsel om overdragelse innen rimelig tid. 3net kan ikke nekte kunden å overdra sin avtale til medlem av samme husstand, eller til ny boenhet dersom praktisk og økonomisk mulig. En overdragelse kan kun nektes dersom det foreligger en saklig grunn.

19. Tvister

Avtalen er regulert av norsk rett. Tvister kan bringes inn for de alminnelige domstoler.