1. Avtalens gyldighetsområde

Disse vilk√•r regulerer 3nets leveranse av tjenester over fiber og kabelnett, heretter kalt Tjenesten. Vilk√•rene regulerer ogs√• leie av utstyr som er n√łdvendig for √• benytte Tjenesten til den person som er registrert som kunde, heretter kalt Kunden. I tillegg til disse abonnementsvilk√•rene gjelder ogs√• detil enhver tid gjeldende prislister, betalingsvilk√•r og andre anvisninger for bruken av tjenesten som meddeles kunden fra 3net AS ved elektronisk og/eller vanlig post ved endringer. Disse finnes ogs√• p√• v√•r nettside, www.3net.no.

2. Avtaleinngåelse

Avtalen kan kun inng√•s av myndige privatpersoner, og er beregnet for private husholdninger. Kunden forplikter seg til √• gj√łre seg kjent med og overholde de til enhver tid gjeldende abonnementsbetingelser fra 3net AS, samt andre regler og p√•bud gitt fra 3net AS i forbindelse med bruk av tjenesten.Kunden svarer for andre som gjennom Kunden gis adgang til Tjenesten. 3net kan avsl√• √• levere Tjenesten dersom Kunden har betalingsanmerkninger, dersom andre forhold indikerer manglende betalingsevne eller vilje, eller dersom det for √łvrig er saklig grunnlag for √• forvente at Kunden vil misligholde avtalen p√• annet vis. Kunden aksepterer at p√•begynnelse av leveranse kan p√•begynnes umiddelbart etter at 3net har bekreftet bestillingen og f√łr utl√łp av lovfestet angrefrist. 3net forutsetter at det er praktisk gjennomf√łrbart √• f√łre fram kabel til husstanden. Dersom Kunden velger √• avbestille Avtalen etter utl√łpet av angrefristen, men f√łr installasjon og tilknytning kan foretas, regnes anlegget som √• v√¶re under binding.

3. Angrerett

Kunden har i henhold til lov om angrerett, rett til å gå fra avtalen ved å gi melding om dette til 3net innen 14 dager etter at bestillingen er bekreftet av 3net ved å benytte angrerettskjema som ligger på hjemmesiden www.3net.no. Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort.

4. Kontaktinformasjon

Kunden er ansvarlig for √• gi og oppdatere kontaktinformasjon, herunder adresse, telefon og epost. Driftsmeldinger og nyhetsbrev gis til epost eller mobiltelefon (SMS) oppgitt av Kunden. Endringer av kontaktinformasjon skal opplyses til 3net kundesenter. Kunden st√•r selv ansvarlig for gebyrer og kostnader som p√•l√łper som f√łlge av at Kunden har oppgitt uriktig kontaktinformasjon eller ikke opplyst om endring av kontaktinformasjon.

5. Personopplysninger

Opplysninger om Kunden og Kundens bruk av tjenestene blir registrert og behandlet av 3net som en del av kundeforholdet. Utlevering av opplysninger til andre krever Kundens skriftlige samtykke, med mindre slik utlevering er p√•lagt med hjemmel i lov. 3net har taushetsplikt om Kundens bruk av abonnementet og tjenestene. Kunden har rett til innsyn i, retting og sletting av registrerte personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven. Opplysningene lagres s√• lenge som det er n√łdvendig for √• administrere kundeforholdet eller for √• oppfylle lovp√•lagte plikter.

6. Bindingstid og betaling

P√• nye fiberanlegg er det ett √•rs bindingstid p√• samtlige produkter dersom ikke annet er avtalt. Bindingstiden gjelder fraoppkoblingsdato, og abonnementet kan ikke sies opp i bindingstiden. Kampanjetilbud kan medf√łre bindingstid ogs√• p√• etablerte anlegg. Etableringsgebyr tilkommer. Priser kan endres med en m√•neds varsel. Tjenesten faktureres forskuddsvis, og papirfaktura belastes med fakturagebyr. Ved feil p√• faktura skal Kunden reklamere innen rimelig tid etter at Kunden oppdaget feilen. 3net vil kreve purregebyr p√• fakturaer som ikke betales innen frist i henhold til inkassolovens regler.

7. Pause abonnement

Kunden kan pause abonnementet en gang pr 12 mnd, minimum 3 måneder og maksimum 6 måneder. Betingelsene for å pause er at alle tjenester må pauses, og at pause ikke skjer i bindingstiden. Det må heller ikke være noen forfalte fakturaer. Åpningsgebyr tilkommer.

8. Leveranse

3net er ansvarlig for levering frem til f√łrste termineringspunkt i boligen. Normalt vil dette punktet v√¶re rett innenfor yttervegg p√• det punktet som 3net finner form√•lstjenlig, med mindre annet er avtalt med kunden. Innvendig kabling er kundens eget ansvar. Kunden har selv ansvar for eventuell graving/ boring. Tjenesten omfatter tilgang til Internett, TV og/eller telefoni via en fast oppkoblet aksessforbindelse. Tjenesten og tilgjengeligheten i nettet skal v√¶re i samsvar med norsk lov og alminnelig aksepterte standarder.

9. Utstyr

Fibersentral, tv-dekoder og tilh√łrende utstyr er 3nets eiendom og skal behandles varsomt. Fibersentral skal ikke flyttes p√• eller tas ned fra vegg. TV-dekoder f√łlger abonnementet og skal leveres inn i god stand ved oppsigelse av abonnement. Ved skade p√• utstyr vil kunden bli belastet i henhold til gjeldende priser.

10. Support

3net yter kundeservice/support hovedsakelig via e-post (kunde@3net.no) og telefon, (77770499). 3net er ikke ansvarlig for tapt arbeidsfortjeneste eller andre tap som f√łlger av at Kunden eller dennes representant benytter 3nets kundeservice, produkter eller tjenester. 3net support omfatter ikke feilretting/feils√łking av pc eller annet tilleggsutstyr som Kunde har tilkoblet. Ved feils√łking p√• slikt utstyr vil Kunden bli fakturert. Dersom feil skyldes Kundens eget utstyr/bruk eller uaktsomhet vil Kunden bli fakturert for dette i henhold til medg√•tt tid og materiell.

11. Vedlikehold

3net har rett til √• iverksette tiltak som kan medf√łre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i Tjenesten som anses som n√łdvendige av tekniske, sikkerhetsmessige,- vedlikeholdsmessige eller driftsmessige √•rsaker. 3net er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden m√•tte bli p√•f√łrt som f√łlge av slike tiltak. 3net vil varsle om slike tiltak via web eller SMS i god tid og gj√łre sitt ytterste for at ulempen for den enkelte blir minst mulig. Endringer p√• tjenestene utf√łres prim√¶rt p√• dagtid og i ukedagene.

12. Endringer

3net og 3nets leverand√łrer kan foreta endringer i sammensetningen av kanaler, hastigheter p√• internett og i vilk√•rene med 1 m√•neds varsel. Varsel kan skje p√• faktura eller annen m√•te. Gjeldende vilk√•r og priser finnesp√• 3net.no. Ved vesentlige endringer i avtale-vilk√•rene som er av en viss betydning og til ugunst for Kunden har Kunden rett til vederlagsfritt √• heve avtalen iht. Ekomforskriften ¬ß 1-8. Standard vilk√•r privatkunder, gjeldende fra 1.1.2021

13. Bruk av tjenesten

Kunden er ansvarlig for egen og andre personers bruk av Tjenesten. Tjenesten og utstyret er beregnet for privat bruk i avtalefestet boenhet og kan ikke selges, leies ut eller p√• annen m√•te overdras eller pantsettes. Det er ikke tillatt √• gj√łre fysiske eller programvare-relaterte inngrep i utstyret. Kunden kan ikke sette opp interne nettverk/servere slik at andre kan uberettiget f√• tilgang til v√•re tjenester.Kunden har med foranst√•ende begrensninger rett til √• installere servere til privat bruk, dersom de tekniske forutsetninger for dette er tilstede. Kunden plikter √• f√łlge norsk lov ved bruk av Tjenesten. All overtredelse av norsk lov i forbindelse med bruk av tjenesten vil kunne bli politianmeldt og vil kunne medf√łre √łyeblikkelig stenging av tjenesten og oppsigelse av avtalen 3net har rett til √• overv√•ke og m√•le, samt loggf√łre, all kundens bruk av 3nets maskinvare og nettverk. Kunden skal holde 3net skadesl√łs for ethvert krav som tredjemann m√•tte rette mot Kunden som f√łlge av Kundens egen bruk av Tjenestene. 3net er ikke ansvarlig for informasjon som passerer gjennom tjenesten, og har ikke ansvar for Kundens bruk eller misbruk av tjenesten.

14. Oppsigelse

Avtalen kan sies opp med en m√•neds oppsigelsestid gjeldende fra den f√łrste i p√•f√łlgende m√•ned. Dersom Kunden sier opp et abonnement med bindingstid f√łr avtaleperioden er utl√łpt, kan 3net kreve kompensasjon for gjenv√¶rende avtaleperiode. Ved oppsigelse av abonnement skal utstyr som eies av 3net leveres inn til 3net umiddelbart etter at abonnementet har utl√łpt. Dersom utstyret ikke returneres faktureres kunden for utstyret. Fibersentral skal ikke nedmonteres. Det gis ingen refusjon av faste avgifter eller etableringsbel√łp ved oppsigelse.

15. Klager og reklamasjon

Klager og reklamasjon på 3nets tjenester eller faktura skal rettes innen rimelig tid til 3net Kundesenter eller på www.3net.no. 3net skal gi tilbakemelding på henvendelser innen rimelig tid. Ved mangelfull leveranse som ikke skyldes kundens eget utstyr eller andre forhold som 3net ikke er ansvarlig for, skal kunden varsle 3net og gi en beskrivelse av slike mangler innen 30 dager etter at mangelen er eller burde vært oppdaget. Dersom kunden ikke reklamerer innen slik frist, mister kunden retten til å kreve erstatning.

16. Mislighold

Ved forsinket betaling p√•l√łper renter i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling. Ved uteblitt betaling p√•l√łper purregebyr i henhold til Inkassoloven. I tillegg kan 3net kreve dekning av omkostninger i forbindelse med utenrettslig inndrivelse av kravet i henhold til Inkassoloven og tilh√łrende forskrifter. Ved uteblitt eller forsinket betaling har 3net rett til √• stenge Tjenesten samt kreve utstyret tilbakelevert. Tjenesten vil forbli stengt inntil betaling er registrert hos 3net. Dersom Tjenesten er stengt eller avtalen hevet som f√łlge av manglende betaling, kan 3net avsl√• √• tegne ny avtale med Kunden eller annet medlem av samme husstand. Dersom Tjenesten blir stengt som f√łlge av mislighold fra Kundens side, kan 3net ilegge et gjen√•pningsgebyr av Tjenesten.

17. Endring av vilkårene

3net har rett til å endre vilkårene i denne avtalen med én måneds varsel. Informasjon om vilkårsendringer vil bli gjort tilgjengelig via faktura, web, epost og/ eller brev. Kun vesentlige vilkårsendringer og endringer til Kundens ugunst vil bli meddelt Kunden. Kunden har i slike tilfeller rett til å gå fra Avtalen, med ordinær oppsigelsestid.

18. Overdragelse

3net kan overdra denne avtalen til en annen tjenesteleverand√łr. 3net skal gi kunden varsel om overdragelse innen rimelig tid. 3net kan ikke nekte kunden √• overdra sin avtale til medlem av samme husstand, eller til ny boenhet dersom praktisk og √łkonomisk mulig. En overdragelse kan kun nektes dersom det foreligger en saklig grunn.

19. Tvister

Avtalen er regulert av norsk rett. Tvister kan bringes inn for de alminnelige domstoler.